Hường, Vũ Thị, và Trần Bá Kiên. “ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 6 (Tháng Mười-Một 9, 2022). Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/468.