Việt, Mai Đắc, Nguyễn Thu Thủy, và Trần Thị Kiều Oanh. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG SỬ DỤNG CHUÔI KHỚP CORAIL Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI DƯỚI 50 TUỔI”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 6 (Tháng Mười-Một 9, 2022). Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/461.