Kiên, Nguyễn Xuân, Nguyễn Văn Chuyên, và Đinh Thị Xuyến. “THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MỘT SỐ TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA CHO TRẺ EM <36 THÁNG TUỔI TẠI VIỆT NAM 2019-2021”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 6 (Tháng Mười-Một 9, 2022). Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/457.