Thắng, Trần Tất, Nguyễn Quang Thiều, và Quế Anh Trâm. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN (2020)”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 6 (Tháng Mười-Một 9, 2022). Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/456.