Đạt, Lê Minh, Nguyễn Hữu Thắng, Phạm Hải Thanh, và Cao Thị Thanh Thuỷ. “THỰC TRẠNG HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 4 (Tháng Tám 1, 2022). Truy cập Tháng Chín 26, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/390.