Duyên, Bùi Thị, và Đặng Lê Trí. “TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC NĂM 2020”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 3 (2021) (Tháng Năm 5, 2021). Truy cập Tháng Tám 12, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/38.