Đào, Mai Anh. “THƯƠNG TÍCH TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 3 (Tháng Năm 22, 2022). Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/349.