Lý Trần Thị, Chung Nguyễn Thị Kim, Phan Lê Đình, và Dũng Đào Văn. “THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH, NĂM 2021”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 3 (Tháng Năm 22, 2022). Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/341.