Long, Nguyễn Hoàng, và Nguyễn Đức Thành. “ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ GIAO TIẾP CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: KHẢO SÁT TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 3 (Tháng Năm 22, 2022). Truy cập Tháng Ba 22, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/340.