Minh, Nguyễn Thị Hồng, và Đỗ Thị Thu Hương. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHÌ ĐẠI LỢI Ở MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT NAM”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 3 (Tháng Năm 22, 2022). Truy cập Tháng Ba 4, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/338.