Bình, Trần Thị Thúy, và Nguyễn Duy Luật. “KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU ĐƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 NĂM 2021”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 3 (Tháng Năm 22, 2022). Truy cập Tháng Sáu 8, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/335.