Minh, Lê Nhật, Nguyễn Hoa Như Ngọc, Lê Trí Viễn, Thân Trọng Quang, Phan Vũ Hổ, Triệu Nguyên Trung, Phùng Thị Kim Huệ, và Lê Hoà Khánh. “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 3 (Tháng Năm 22, 2022). Truy cập Tháng Chạp 12, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/321.