Anh, Nguyễn Kỳ. “Một số yếu tố Liên Quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 2 (Tháng Tư 6, 2022). Truy cập Tháng Sáu 26, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/316.