Viễn, Lê Trí, Đỗ Thị Thảo, Trần Văn Lộc, Trần Hoàng Bảo Kha, Nguyễn Hồng Hoàng, Phạm Thị Huệ, và Phùng Thị Kim Huệ. “KHAI THÁC TIỀM NĂNG NGUỒN VỎ THẢI HẠT ĐIỀU TẠO CHẾ PHẨM LIPOSOME ANACARDIC ACID (AL) CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ TẾ BÀO UNG THƯ GÓP PHẦN BẢO VỆ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 2 (Tháng Tư 6, 2022). Truy cập Tháng Sáu 26, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/312.