Dũng, Nguyễn Văn, Nguyễn Thị Thịnh, và Phạm Văn Phú. “BỔ SUNG BỘT ĐA VI CHẤT BIBOMIX CẢI THIỆN KHẨU PHẦN CỦA TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI SAU ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH HÀ NAM NĂM 2016-2018 ”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 2 (Tháng Tư 6, 2022). Truy cập Tháng Sáu 26, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/296.