Kỷ, Ngô Đức. “Đặc điểm rối loạn các thành phần Lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 2 (Tháng Tư 6, 2022). Truy cập Tháng Sáu 26, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/295.