Nghĩa, Lê Long, Đỗ Hoàng Việt, Nguyễn Bích Ngọc, Lê Phương Hoa, Phùng Lâm Tới, và Hoàng Bảo Duy. “TÌNH TRẠNG LỢI CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT VÀ NĂM THỨ BA CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 ”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 1 (Tháng Giêng 6, 2022). Truy cập Tháng Năm 28, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/272.