Anh, Nguyễn Thị Vân, Vũ Anh Dũng, Lê Đức Cường, Vũ Đức Anh, và Đỗ Tuấn Anh. “Một số yếu tố Liên Quan đến bệnh sâu răng của học Sinh tại 2 trường Trung học Cơ sở thành phố Thái Bình năm 2020”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 1 (Tháng Giêng 6, 2022). Truy cập Tháng Năm 25, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/262.