Hậu, Hoàng Thị Kiều, Phạm Thị Thủy Tiên, Trang Thanh Nghiệp, và Nguyễn Phạm Trung Hiếu. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUANG ĐÔNG THỂ MI BẰNG LASER VI XUNG CHỌN LỌC TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM TUYỆT ĐỐI”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 1 (Tháng Giêng 6, 2022). Truy cập Tháng Năm 29, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/261.