Trinh, Lê Thị Diễm, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Mạnh Tuân, và Phạm Duy Quang. “KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM VIRUT VIÊM GAN B Ở ĐỒNG BÀO KHMER HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 1 (Tháng Giêng 6, 2022). Truy cập Tháng Năm 29, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/253.