Thiện, Nguyễn Ngọc, và Phạm Thị Minh Phương. “HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MÓNG TRONG BỆNH VẢY NẾN BẰNG TIÊM TẠI CHỖ TRIAMCINOLONE ACETONIDE”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 1 (Tháng Giêng 6, 2022). Truy cập Tháng Năm 29, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/252.