Ben, Nguyen Huu, Phan Van Manh, Bui Duy Hoan, Vu Quang Phong, Nguyen Van Khoi, và Nguyen Minh Phuong. “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 6 (Tháng Mười 2, 2021). Truy cập Tháng Chạp 4, 2021. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/197.