Hang, Luu Kim Le, Tran Thuy Nga, Nguyen Thi Lan Phuong, và Nguyen Xuan Hiep. “HIỆU QUẢ BỔ SUNG ĐA VI CHẤT LÊN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM, THIẾU VITAMIN A CỦA NỮ VỊ THÀNH NIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 - 2020”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 6 (Tháng Mười 2, 2021). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/195.