Ha, Lai Thu, Vu Dinh Thiem, và Phan Huu Phuc. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐEO MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ NGHE KÉM DƯỚI 3 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 - 2019”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 6 (Tháng Mười 2, 2021). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/194.