Nhut, Doan Minh, và Nguyen Van Chinh. “TỶ LỆ TỒN DƯ GIÃN CƠ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 6 (2021) (Tháng Mười 2, 2021). Truy cập Tháng Hai 2, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/186.