Ha, Do Thi, Le Thuy Bich Thuy, và Le Van Tinh. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA MỚI (COVID-19) CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 6 (Tháng Mười 2, 2021). Truy cập Tháng Năm 28, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/185.