Khanh, Nguyen Thi, và Nguyen Thi Tuyet Duong. “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC HUYẾT ÁP TRONG ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THÁNG 1/2021”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 6 (Tháng Mười 2, 2021). Truy cập Tháng Chạp 4, 2021. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/183.