Tri, Bui Dang Minh, Bui Dang Phuong Chi, Nguyen Huu Nhan, và Doan Ngoc Giang Lam. “HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 6 (Tháng Mười 2, 2021). Truy cập Tháng Chạp 4, 2021. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/176.