Nguyet, Dang Bich, Nguyen Tien Long, Bui Van Lenh, và Nguyen Quang Trung. “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG HẸP KHOANG DƯỚI MỎM CÙNG VAI”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 6 (Tháng Mười 2, 2021). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/171.