Huong, Bui Dang Lan, Bui Dang Minh Tri, và Le Thi Kim Ngan. “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 6 (Tháng Mười 2, 2021). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/170.