Công, Cung Văn. “32. BẤT THƯỜNG NANG TUYẾN PHỔI BẨM SINH: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH”. Tạp chí Y học Cộng đồng 65, no. CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương (Tháng Năm 15, 2024). Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1128.