Huy, Lê Ngọc, Nguyễn Bình Hòa, Lê Minh Giang, Nguyễn Huy Bình, và Đinh Văn Lượng. “5. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM THEO THANG ĐIỂM PHQ-9 Ở NGƯỜI BỆNH LAO KHÁNG THUỐC TẠI VIỆT NAM NĂM 2023”. Tạp chí Y học Cộng đồng 65, no. CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương (Tháng Năm 15, 2024). Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1100.