Thuỷ, Hoàng Thị Thanh. “1. TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG HIỆN NAY ÁP DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC KHUYẾN CÁO MỚI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI VỀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO KHÁNG THUỐC TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NĂM 2023”. Tạp chí Y học Cộng đồng 65, no. CD3 - Bệnh viện Phổi Trung ương (Tháng Năm 15, 2024). Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1096.