Binh, Hoang Van, và Tran Thi Nhu Quynh. “THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2017”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 4 (Tháng Sáu 21, 2021). Truy cập Tháng Giêng 21, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/109.