Ly, Phạm Thị Hương. “28. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN Y KHOA NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2022”. Tạp chí Y học Cộng đồng 65, no. CD2 (Tháng Tư 8, 2024). Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/1032.