Yến, Q. T. ., T. Q. . Thành, Đoàn M. . Thuỵ, V. T. . Hảo, N. H. . Trang, H. P. . Toàn, và H. Q. . Anh. “THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.494.