Ngọc, P. M. ., và N. . Quang. “GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC NỮ: TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.492.