Thảo, N. H. ., N. . Quang, T. H. . Giang, L. Q. . Long, N. T. . Dũng, T. T. . Thành, N. D. . Khánh, B. V. . Quang, và C. Đắc . Tuấn. “ĐIỀU TRỊ XƠ CỨNG VẬT HANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT MẢNG XƠ VÀ GHÉP BẰNG TĨNH MẠCH HIỂN: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP NỘI SOI TĨNH MẠCH HIỂN”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 7, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.486.