Anh, T. L. D. ., T. H. . Minh, T. T. . Phong, và T. T. . Vũ. “CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ CƯƠNG DƯƠNG VẬT KÉO DÀI THỂ LƯU LƯỢNG CAO: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.485.