Anh, T. T. N. ., T. T. C. . Mai, N. V. . Hoa, và N. . Quang. “MỘT SỐ BỆNH LÝ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN GIỚI TÍNH GẶP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2015-2022”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h chuyên đề 2-HN Y học Giới tính, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.478.