Minh, T. H. ., N. Q. . Trung, N. T. . Quang, T. L. D. . Anh, T. P. . Hòa, và T. T. . Phong. “ĐẶT THỂ HANG NHÂN TẠO LOẠI 3 MẢNH ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG NẶNG SAU CHẤN THƯƠNG GÃY KHUNG CHẬU PHỨC TẠP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 7, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.52163/yhc.v63i7.476.