Tùng, V. T. ., N. H. . Toàn, N. T. T. . Trinh, T. T. . Vinh, và N. T. M. . Phương. “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XƠ GAN QUA CHỈ SỐ APRI TRONG PHẪU THUẬT KASAI ĐIỀU TRỊ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH TYPE III”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h chuyên đề 1-BV Nhi Thái Bình, Tháng Chín 2022, doi:10.52163/yhc.v63iChuyên đề tháng 9.397.