Long, N. H. ., và N. Đức . Thành. “ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ GIAO TIẾP CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: KHẢO SÁT TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 3, Tháng Năm 2022, doi:10.52163/yhc.v63i3.340.