Minh, N. T. H. ., và Đỗ T. T. . Hương. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHÌ ĐẠI LỢI Ở MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT NAM”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 3, Tháng Năm 2022, doi:10.52163/yhc.v63i3.338.