Bình, T. T. T. ., và N. D. . Luật. “KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU ĐƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105 NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 3, Tháng Năm 2022, doi:10.52163/yhc.v63i3.335.