Minh, L. N. ., N. H. N. . Ngọc, L. T. . Viễn, T. T. . Quang, P. V. . Hổ, T. N. . Trung, P. T. K. . Huệ, và L. H. Khánh. “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 3, Tháng Năm 2022, doi:10.52163/yhc.v63i3.321.