Anh, N. K. . “Một số yếu tố Liên Quan đến sự hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Xây dựng”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 2, Tháng Tư 2022, doi:10.52163/yhc.v63i2.316.