Anh, N. T. V. ., V. A. . Dũng, L. Đức . Cường, V. Đức . Anh, và Đỗ T. . Anh. “Một số yếu tố Liên Quan đến bệnh sâu răng của học Sinh tại 2 trường Trung học Cơ sở thành phố Thái Bình năm 2020”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 63, số p.h 1, Tháng Giêng 2022, doi:10.52163/yhc.v63i1.262.