Ben, N. H., P. V. Manh, B. D. Hoan, V. Q. Phong, N. V. Khoi, và N. M. Phuong. “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 6, Tháng Mười 2021, doi:10.52163/vjcm.v62i6.197.