Long, N. H., T. D. Cuong, N. T. Anh, L. P. S. . Cuong, N. T. T. Huong, P. T. Tinh, N. D. . Linh, N. X. Viet, C. Q. Dao, và V. H. Hoang. “BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở THAI NHI TĂNG KHOẢNG SÁNG SAU GÁY”. Tạp Chí Y học Cộng đồng, vol 62, số p.h 6, Tháng Mười 2021, doi:10.52163/vjcm.v62i6.184.